× attachment
• แนวคิด นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

 “เกาะรัตนโกสินทร์” ถือเป็นจุดกำเนิดของกรุงเทพมหานครมามากกว่า 200 ปี จึงกลายเป็น พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ ที่ได้หลอมรวมกลิ่นอาย วิถีของการดำเนินชีวิตผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนมาแต่ละยุคสมัยจวบจนปัจจุบัน เสน่ห์แห่งสถาปัตยกรรมที่สะท้อนผ่านตึกรามบ้านช่อง อาคารสำนักงานของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา วัดวาอารามต่าง ๆ ที่ทั้งยืนเด่นเรียงรายขนาบสองข้างของท้องถนน รวมทั้ง แฝงตัวอยู่ในตรอกซอกซอยในชุมชนเชื้อเชิญทุกคนมาสัมผัส หรือเลือกเดินลัดเลาะตึกเก่าบนเกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในชุมชน ประหนึ่งเป็นครอบครัวใหญ่

 โดย มิวเซียมสยาม ได้ริเริ่มโครงการงานเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District ขึ้นในปี 2562 โดยมุ่งหวังที่จะพลิกฟื้นพื้นที่ประวัติศาสตร์ พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผ่านรูปแบบการเผยแพร่ที่สร้างสรรค์ และเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเลือกเสพงานศิลป์ได้อย่างผ่อนคลายและปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19 “Cultural District 2021 เทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ : ติดเกาะกับตึกเก่า” ในปีที่ 2 นี้ จึงเนรมิตขึ้นในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ที่สามารถเที่ยมชมได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออนกราวน์ (On Ground) ภายใต้แนวคิด ‘ติดเกาะกับตึกเก่า’ ที่มุ่งฟื้นฟูพื้นที่ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กระตุ้นให้พันธมิตรชาวเกาะ (รัตนโกสินทร์) ตระหนักถึงคุณค่า หวงแหนในพื้นที่ อีกทั้งร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน ผ่านการเสพงานศิลป์และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่น่าสนใจแบบเต็มอิ่ม

 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างครบครัน เช่น Online Seminar งานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ทั้งพร้อมฉายให้เห็นถึงรูป รส กลิ่น เสียง และเมืองสร้างสรรค์, ภาพถ่ายฟิล์มกระจก ฯลฯ และระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม มิวเซียมสยาม พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยี่ยมชม Art/ Lighting Installation ที่แบ่งโซนย่อยเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ Projection Mapping และ Interactive “Swing” Installation Animation Showcase และ Workshop ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 ทั้งนี้ มิวเซียมสยาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “Cultural District 2021 เทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์: ติดเกาะกับตึกเก่า” จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักท่องเที่ยว รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นการฟื้นตัวเศรษฐกิจประเทศในระยะนี้ และต้องขอขอบคุณทุกท่าน ณ ที่นี้ รวมไปถึงทุกองค์กร ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้เกิดเป็น “Cultural District 2021 เทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ : ติดเกาะกับตึกเก่า” ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปด้วยกัน และขอขอบคุณบริษัท Beyond ที่มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์และทำให้งาน Cultural District ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่จะเดินทางมาเที่ยวงาน และร่วมชมตึกเก่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์  ขอบคุณครับ